Spracovanie osobných údajov

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb p r i spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so  správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom EUROpers s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.europers.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do  databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnania.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade  nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať:

  1. emailovou žiadosťou na adresu info@europers.sk
  2. telefonicky 048/4152256
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa

Adresa

EUROpers s.r.o.
Lazovná 68/A 
Banská Bystrica 974 01


Kontakt

Telefón: 048/415 22 56 
Mobil: 0902 379 803 
E-mail: info@europers.sk
Ochrana osobných údajov